بازیافت پلاستیک تنها راه نجات زمین برای ایندگان

بازیافت ضایعات در اینده به دلیل کمبود و مصرف منابع زمین ، بهترین منبع مواد اولیه

صنعت بازیافت ، صنعت پیشرو و هایتک اینده است.

ضایعات پلاستیک

خطرناک در زمان سوزاندن ضایعات الکترونیکی و پلاستیکی

سم خطرناک در زمان سوزاندن ضایعات الکترونیکی و پلاستیکی

نوعی سم موجود در مواد موجب بروز مشکلاتی می شود که در اینجا توضیح داده شده و یکی از عوامل ایجاد این سم در زمان سوزاندن ضایعات الکترونیکی و پلاستیکی است و بازیافت بهترین گزینه است.